Pages

Tuesday, September 4, 2012

TAJUK 4 : PEMILIHAN BAHAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


Classifieds

(BMM3105 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER- Catatan Masniah Suwardi)

                                                                                                                       
4.0 Sinopsis
Kandungan tajuk ini memberi panduan kepada para pelajar membuat pemilihan
bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran BM. Pemilihan bahan
termasuklah memilih bahan sastera,memilih bahan tatabahasa dan memilih bahan
bidang ilmu lain.

4.1 Hasil Pembelajaran
4.1.1 Mensintesis maklumat dari pelbagai sumber untuk mendapatkan bahan.
4.1.2 Menterjemah pengetahuan dalam memilih bahan yang sesuai untuk
pengajaran bahasa.

4.3 Komponen Modul Pembelajaran

4.3.1 Pemilihan Bahan Internet Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa
Melayu
Bahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu begitu banyak di alam maya
kini. Namun, pemilihan yang bijak, tepat dan berguna harus dititikberatkan oleh
pengguna. Pemilihan bahan harus diberikan perhatian tentang beberapa aspek.

Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat tiga bidang
utama yang dijadikan ‘kata kunci’ dalam pencarian bahan pengajaran di internet.
v Memilih bahan sastera
v Memilih bahan tatabahasa
v Memilih bahan bidang ilmu lain (merentas kurikulum)

a) Memilih bahan sastera
Kesusasteraan merupakan bidang penting dalam Bahasa Melayu. Pemilihan bahan
kesusasteraan harus teliti berdasarkan ciri-ciri pemilihan bahan dalam Rajah 20 di
atas. Genre sastera adalah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan
dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu. Bahan sastera ini
merangkumi :
·         Syair
·         pantun
·         sajak
·         puisi
·         gurindam
·         Seloka
·          Cerpen
·         Prosa klasik

Pemilihan bahan sastera mempunyai unsur-unsur tertentu yang berkait rapat
dengan bidang kesusasteraan. Menurut Hasim Awang (2003),empat unsur utama
harus diteliti ketika memilih bahan sastera dalam internet. Antaranya :

i)              Intelek-  Menimbulkan satu-satu fikiran yang tertentu yang tinggi dan menarik dalam sesebuah karya sastera
ii)            Teknik – Melihat teknik penguraian sastera menggunakan pelbagai teknik
iii)           Emosi- Membezakan di antara karya sastera dan karya bukan sastera
iv)           Imaginasi – Melihat ketajaman  daya pengelihatan dan pengamatan pengarang terhadap sesuatu benda dan peristiwa

b) Pemilihan Bahan Tatabahasa

Tatabahasa merupakan bidang yang menumpukan perhatian terhadap :

-       Pembentukan  Kata  dan Pembinaan ayat
Gabungan bunyi-bunyi bahasa -  menghasilkan sukukata -   kemudian membentuk perkataan –  menjadi frasa -   bergabung menjadi klausa -   akhirnya menjadi ayat

-      Kajian tentang bidang tatabahasa, dilakukan daripada dua aspek yang utama iaitu:

Morforlogi  iaitu  Pembentukan dan Penggolongan kata  dan 

Sintaksis Subjek, Predikat serta pola ayat.

Berdasarkan aspek pendidikan sebelum guru-guru menggunakan bahan-bahan
sumber dari internet, sama ada untuk pengajaran dan pembelajaran secara langsung di
bilik darjah atau sekadar sebagai bahan bantu mengajar yang telahg terlebih dahulu dimuat
turun, proses penilaian dan pemilihan perlu dilakukan. Hal ini perlu dilakukan supaya bahan
sumber yang digunakan itu benar-benar membantu proses pengajaran dan pembelajaran.
Perkara ini bagi mengelakkan timbulnya kesan negatif yang tidak dikehendaki atau dijangka
kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

4.3.2 Faktor penyebab mengapa perlunya pemilihan dan penilaian bahan
Menurut Neil (1999) beberapa faktor harus dititikberatkan dalam mencari bahan dalam internet.

     
·         Jumlah  bahan  -Sumber yang ada dalam Internet terlampau banyak tanpa ada kawalan.
            Guru harus bijak memilih bahan pengajaran agar selari dengan objektif pengajaran.

·         Kesan bahan -  Internet mempunyai ciri yang luar biasa kerana sama ada individu,          pertubuhan, syarikat, institusi pengajian tinggi atau sesiapa sahaja boleh menerbitkan apa sahaja bahan sumber merekan  dalam internet pada bila-bila masa.

·         Kebebasan penerbitan :Bahan-bahan internet yang telah diterbitkan tanpa perlu melalui proses penyemakan dan pengesahan pihak lain malah berbeza dengan bahan sumber bercetak di dalam buku, jurnal, bahan-bahan sumber dalam internet boleh diterbitkan terus oleh penulis sendiri tanpa penerbit. Bahan-bahan tersebut mungkin menyeleweng.

Langkah pemilihan bahan internet:

·         maklumat tentang bahan sumber seperti: URL, nama pengarang.
·         menggunakan enjin pencari bahan yang pelbagai.
·         Pencarian menggunakan portal yang sesuai.
·         menanda URL dan memasukkan ke dalam folder  yang berasingan...
·         lihat semula URL untuk melakukan penilaian.
·         Menilai menggunakan laman web portal yang telah dikategorikan.
·         menilai menerusi riview yang telah dibuat oleh orang lain.
·         menggugurkan URL yang telah didapati tidak sesuai.
·         menyimpan sebagai book mark untuk digunakan oleh pelajar.
·         memaparkan bahan sumber seperti bookmark, portal dan sebagainya.
·         penilaian dan penelitian guru dalam memilih bahan pengajaran daripada internet adalah fokus penting kepada kejayaan pengajaran.

No comments:

Post a Comment

Tentang saya

My photo
Segamat, Johor, Malaysia
Alhamdulillah... bersyukur dengan pelbagai kurniaan Ilahi.. tak terkira.. tak terjangaku untuk ku hitung semuanya. Terima kasih untuk mereka yang selalu membahagiakan dan menceriakan hidupku. Terima Kasih Ya Allah untuk segala2nya..