Pages

Wednesday, April 10, 2013

Tugasan BMM3101 PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BM SR


 PENGAJIAN  SUKATAN  PELAJARAN   BAHASA  MELAYU  SEKOLAH  RENDAH.

PENGENALAN
     
     Diketahui   umum,     Pelajaran   Bahasa     Melayu    diajarkan    sebagai    mata  pelajaran   teras,  selaras dengan status   Bahasa Melayu yang   berperanan sebagai bahasa   kebangsaan   dan  bahasa  rasmi   negara.           Selain    sebagai     bahasa   perpaduan  rakyat  Malaysia, Bahasa Melayu perlu  dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan   murid-murid   berkomunikasi  dan  menimba    ilmu    pengetahuan.  Oleh itu  penggunaan  bahasa Melayu  perlu diperluaskan dan penggunaanya perlu diperbetulkan sama ada dari segi peraturan tatabahasa yang betul dan tepat, struktur ayat dan sebagainya. Ini dapat melatih murid menguasai kecekapan berbahasa  dan berkomunikasi serta mengungkapkan  ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran  yang lain.   Di samping itu  ia  dapat mengembangkan pemikiran mereka secara lebih kritis dan kreatif.
      Justru, Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu,  maka Guru sebagai ejen penyampai  mestilah berusaha bersungguh-sungguh dan menunaikan amanah sebagaimana hasrat  dan  cita-cita  murni  semangat  Falsafah  Pendidikan  Kebangsaan  bagi  menyediakan pelajar  mengharungi  arus  globalisasi  serta  ekonomi   berasaskan pengetahuan pada abad ke 21.
      Di dalam tugasan ini, kumpulan kami diberi tugasan   untuk  menyiapkan  tentang sukatan pelajaran  Bahasa  Melayu   Sekolah  Rendah.    Tugasan  kami  berfokuskan kepada menghasilkan langkah-langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan memasukkan aspek-spek penggabungjalinan Kemahiran Bahasa, Kemahiran Bernilai tambah dan Sistem Bahasa.
      Diharapkan   tugasan   ini akan  memberi  banyak  menafaat  kepada  kami  dalam menyempurnakan tugasan ini di samping member impak besar dalam pengajaran  kami sehari-hari di dalam kelas dan khasnya kepada anak didik kami yang sentiasa kehausan ilmu pengetahuan.
KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
      Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  ialah Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu  secara menyeluruh dan bersepadu  untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan \kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”  
      Jika dilihat dan diteliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas,  matlamat   atau   hasrat      kerajaan    dalam      bidang pendidikan  di negara  ini  adalah  untuk  melahirkan  individu  atau  modal  insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani. 
      Justru bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab harus dipikul oleh mereka yang bergelar guru.   Mereka mestilah menerapkan segala aspek  di kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan.

       Ada dinyatakan, Falsafah Pendidikan Negara, pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara.
          
                 Oleh yang demikian, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah rendah memberi  tumpuan kepada  kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur,  kemahiran  membaca dan menulis.  Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan    Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan  harian dan sebagai ilmu untuk  pembelajaran seumur hidup.  Sukatan pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid.  Sukatan pelajaran ini juga  memberikan gambaran yang menyeluruh tentang  kurikulum Bahasa Melayu.
                  Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca, dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. ( Abdullah Hasan,1996).

    
      Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula, mengandungi perincian, penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini, dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid.

     Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian, senarai kemahiran berbahasa, contoh-contoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.

       Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan, dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah, guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal, mingguan, dan harian di dalam bilik darjah.

      Sewaktu guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, adalah diharapkan agar guru dapat memberikan penekanan kepada unsur  bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,   kemahiran belajar cara belajar,  kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara konstektual dan pembelajaran secara konstruktivitisme. Di samping nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan.  Semua elemen ini diharap dapat  memberikan keyakinan kepada murid dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian .    Kesemuanya  jika dapat   dilaksanakan   akan dapat   memenuhi   dan mencapai hasrat   falsafah pendidikan kebangsaan dan dapat di laksanakan seperti yang diharapkan.

MATLAMAT  
    
    Matlamat  mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang   berketrampilan berbahasa,    menghargai   serta   menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara,   bahasa perpaduan   dan bahasa ilmu,   Ini membolehkan juga  murid-murid berkomunikasi untuk keperluan diri dan memperolehi ilmu, perhubungan sosil dan  urusan harian mereka ,sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan dan berakhlak mulia. 

OBJEKTIF
      Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu KBSR, murid-murid  sepatutnya dapat:
1.     Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati
pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal.
2.    Bertutur dan menyebut perkataan secara petah serta berintonasi dalam pelbagai
situasi.
3.    Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai
persetujuan dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara.
4.     Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai serta berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat  secara kritis.
5.    Memupuk minat membaca satu amalan kea rah membina budaya  pembelajaran berterusan.
6.     Memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca dan menulis.
7.    Mengenali dan menghasilkan pelagai penulisan jenis kreatif dan berunsur pengetahuan, menggunakan kemahiran menulis  yang sesuai dan betul.
8.     Menggunakan Bahas Melayu baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa,dan sebutan yang betul dalam aktiviti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
9.    Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui  karya sastera dan karya berunsur ilmu.
10. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotism dan perasaan cinta akan Negara.
      Secara keseluruhannya  jika diteliti, objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu  Sekolah Rendah  memberi  penekanan kepada kemahiran bertutur, membaca dan menulis.        Setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu , murid-murid dapat  mendengar, memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-harii,  bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. 

       Murid-murid juga ditekankan  dengan kemahiran membaca untuk  memahami isi bacaan yang  sesuai dengan kematangan, menjadikan dan membolehkan  pembacaan mereka sebagai satu kebiasaan  dan  amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan.
     
            Selain daripada itu    murid juga ditekankan  dengan kemahiran menulis pelbagai jenis karangan dan pelbagai bentuk penulisan kreatif seperti surat kiriman mengikut tajuk  dan   format yang  betul;   memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. Mereka juga dapat menghargai dan  menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan  prosa dan puisi;  Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu;  Menggunakan bahasa  Melayu yang betul  dalam lisan dan penulisan;    Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai;   Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk  berkomunikasi antara ahli  masyarakat yang mempunyai  pelbagai kaum dan keturunan.
   
 
      Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberikan fokus kepada  hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Hasil Pembelajaran ini berteraskan  kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran membaca  dan Kemahiran Menulis. Hasil Pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam  sistem bahasa dan disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum.
ORGANISASI KURIKULUM
Organisasi kandungan Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah dapat diringkas seperti berikut:

ORGANISASI KANDUNGAN

KEMAHIRAN BAHASA

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM
 


KEMAHIRAN BAHASA
       Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.  Kemahiran Bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku.

i.Kemahiran Mendengar
       Kemahiran Mendengar merupakan keupayaan murid mendengar dengan teliti , memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

ii.Kemahiran Bertutur    
       Kemahiran Bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan  menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

iii.Kemahiran Membaca
      Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar  serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan perlu diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Mereka berupaya memahami  dan menghayati teks yang dibaca.
iv.Kemahiran Menulis

      Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dan kemas.   Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.   Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bentuk prosa, puisi, dan grafik.

HASIL PEMBELAJARAN

      Hasil Pembelajaran  ialah  pernyataan  yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa.     Pernyataan Hasil  Pembelajaran   merupakan petunjuk    yang jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid.  Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Justeru, Hasil Pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan,   kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang  relevan dan berkesan.     Dalam  konteks  pengajaran  dan   pembelajaran di bilik darjah,  Hasil Pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Pendekatan yang berfokus kepada gaya pembelajaran yang pelbagai juga dapat membantu murid mencapai Hasil Pembelajaran.     Selain itu, Hasil Pembelajaran juga dapat membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.

SISTEM  BAHASA
      Sistem   Bahasa   dalam   pengajaran  dan   pembelajaran merujuk  kepada bahasa MMelayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa.     Aspek   tatabahasa  merangkumi  morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa  kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada peringkat rendah.
      Sistem bahasa merujuk Bahasa Melayu aku yang terdiri daripada tatabahsa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa.

SEBUTAN
·         Bahasa Melayu
Sistem Bahasa dapat diringkaskan seperti berikut:

TATABAHASA
·         Morfologi
·         Sintaksis

KOSA KATA
·         Umum
·         IstilahSISTEM BAHASA

SISTEM  EJAAN
·         Pola keselarasan vocal
·         Ejaan Kata Pinjaman
·         Ejaan kata dasar dan
Kata pinjaman

Peribahasa
·         Bahasa Kiasan
·        Simpulan Bahasa
·         Perumpamaan
·         Pepatah
·         Perbilangan

INTONASI MENGIKUT POLA
·         Jenis ayat
·         Susunan ayat
·         Ragam ayat
 

PENGISIAN KURIKULUM
      Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai , pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan patriotisme diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani.


HURAIAN  SUKATAN  PELAJARAN

PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

    Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan  tahap satu dipersembahkan dalam tiga lajur.  Lajur pertama  ialah  pernyataan  Hasil Pembelajaran, lajur kedua ialah  Huraian Hasil Pembelajaran dan lajur ke tiga ialah Cadangan Aktiviti/Nota.

i)             Hasil Pembelajaran

       Hasil pembelajaran dalam lajur satu ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataanhasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentangset kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh itu, murid  perlu menguasai kemahiran bahasa yang terdapat dalamsetiap hasil pembelajaran. Dalamkonteks pengajaran danpembelajaran di bilik darjah, hasil pembelajaran dapat dicapaidengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiranbahasa, sistem bahasa, dan pengisian kur ikulum. 
 Hasil Pembelajaran tahap satu adalah seperti berikut:KEMAHIRAN BAHASA


HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERBAHASA

1.0
1.1,   1.2,   1.3,   1.4, 
Mendengar dan
2.0
2.1,  2.2
Bertutur
3.0
3.1,  3.2 ,  3.3

4.0
4.1,  4.2,   4.3,   4.4

5.0
5.1,  5.2
Membaca
6.0
6.1,  6.2,   6.3,   6.4,   6.5,   6.6

7.0
7.1,  7.2,  7.3

8.0
8.1,  8.2,   8.3,  8.4,  8.5, 8.6
Menulis
9.0
9.1,  9.2,   9.3

10.0
10.1, 10.2, 10.3

11.0
11.1, 11.2, 11.3, 11.4
      Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikan maklumat , dan berbincang. Kemahiran membaca pula memberikan penekanan pada kemahiran membaca kuat, membaca dan memahami maklumat serta membaca, menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakanpelbagai jenis ayat dan wacana dalam menghasilkan penulisan. Penekanan juga diberikan pada kemahiran mencatat dan menyusun maklumat serta menghasilkanpenulisan kreatif dan bukan kreatif. Murid juga dilatih unttuk membuat ulasan tentang penulisan yang dihasilkan oleh penulis lain.b. Huraian Hasil Pembelajaran  dan Aras Pembelajaran
     
   
      Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut  tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling asas yang perlu dicapai oleh  semua murid.  Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua murid.  Aras 2 adalah aras bagi murid yang berpencapaian  sederhana manakala aras 3 ialah aras yang paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang.   Pemeringkatan  berdasarkan aras ini adalahsejajar dengan pembelajaran masteri  dengan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid-murid yang berpencapaian rendah.


      Apabila murid berupaya mencapai  Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran  ke aras 2 dan seterusnya ke Aras 3.  Sekiranya  seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1,maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga murid boleh menguasai Aras tersebut sepenuhnya.  Dalam hal ini Penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenalpasti sama ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.

ii)            Cadangan Aktiviti/Nota
      Cadangan aktiviti dalam Jalur Aktiviti /Nota  mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar di dalam bilik darjah. Cadangan disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta disesuaikan dengan elemen yang terkandung di dalam Pengisian Kurikulum contohnya kemahiran meramal, menggunakan kajian masa depan,  atau mengaplikasikan  jenis kecerdasan pelbagai yang unik  bagi seseorang murid.   Semua cadangan tersebut  hanyalah sebagai panduan guru.  Guru bebas memilih dan  mengubahsuai teknik dan kaedah  lain yang bersesuaian mengikut  kebolehan murid itu sendiri.


Contoh Huraian Sukatan Pelajaran

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pelbelajaran

Cadangan Aktiviti/Nota

3.0  Menyampaikan maklumat  kepada pihak
lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik
dan berkesan.

   3.1  Menyampaikan  maklu- d
         mat tentang sesuatu perkara dan tajuk dengan
         menggunakan kata,
         istilah, frasa dan laras
         bahasa yang sesuai.
 


Aras 1
i.              Mengenalpasti frasa dan
ayat yang sesuai untuk
menyampaikan
maklumat.

ii.            Memaklumkan sesuatu
maklumat mengikut
keutamaan berdasarkan
situasi.
Aras 2
i.               Menyenaraikan isi berdasarkan perkara yang didengar atau yang diperdengarkan   *.   Membuat sumbag saran
        berdasarkan gambar    
        supaya mereka dapat  
        melahirkan  ayatdan frasa       
      Contoh gambar:
       Perhimpunan pagi
       Contoh frasa:
         -   ucapan guru besar
         - bendera

*        Murid mendengar rakaman  perbualan
·          Menyatakan maklumat
            Berdasarkan rakaman
         perbualan yang didengar.

KEMAHIRAN BERBAHASA

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI/NOTA
                                                     
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN ARAS PEMBELAJARAN  BAHASA MELAYU TAHAP 1
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


1.0 Berbual dengan keluarga, rakan
sebaya dan pihak lain dalam situasi
formal dan tidak formal

      1.1 Berbual tentang sesuatu perkara
            berkaitan kehidupan seharian
            dengan menggunakan kata,
            ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,
            dan nada yang sesuai


Aras 1
i. Berbual tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
sesuai.
ii. Melafazkan ucapan secara
bertatasusila dalam perbualan

Aras 2
i. Menggunakan kata panggilan dan
kata ganti diri yang sesuai mengikut
situasi dalam perbualan.

Aras 3
i. Menyatakan perasaan dan teguran
secara berterus terang dengan
sopan dalam perbualan
    1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang
          sesuatu perkara secara
          bertatasusila
Aras 1
i. Mengemukakan pelbagai soalan
untuk mendapatkan respons.
ii. Memberikan jawapan yang sesuai
dengan soalan yang dikemukakan.

Aras 2
i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.

ii. Menjaw ab soalan secara
bertatasusila dengan menggunakan
ungkapan yang sesuai.

Aras 2
i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.

ii. Menjaw ab soalan secara
bertatasusila dengan menggunakan
ungkapan yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

   1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Aras 1
i. Mendengar dan memahami arahan
atau pesanan dengan teliti.
ii. Menyatakan arahan atau pesanan
dengan sebutan yang betul dan jelas

Aras 2
i. Mengecam perkataan berbentuk
arahan serta pesanan.
ii. Menerima dan melaksanakan arahan
serta pesanan dengan betul.


1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan
permintaan.

Aras 1
i. Memilih dan menggunakan kata dan
ayat yang sesuai untuk menyatakan
sesuatu permintaan.
ii. Memohon kebenaran untuk
melakukan sesuatu tugasan.


Aras 2
i Menyatakan permintaan dengan
memberikan alasan yang wajar.  2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca
atau dialami

   2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,
         frasa, ayat serta sebutan dan intonasi
         yang baik dan jelas       Aras 1
i Menceritakan cerita yang didengar
dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul.

Aras 2
i. Mengenal pasti isi penting dar ipada
cerita yang didengar atau ditonton.
ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi
penting.HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

    2.2 Melaporkan sesuatu perkara  dengan  menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat

Aras 1
i. Mengumumkan sesuatu perkara
kepada orang lain dengan
menggunakan kata, frasa dan ayat
yang tepat.

Aras 2
i. Memberikan penerangan tentang
sesuatu perkara yang diperoleh
dengan menggunakan ayat yang jelas.

Aras 3
i. Memaklumkan sebab dan akibat
berdasarkan sesuatu perkara dengan
menggunakan perkataan dan frasa
yang jelas dan tepat


3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah,betul, menarik dan berkesan
    
   3.1 Menyampaikan maklumat tentang
              sesuatu perkara atau tajuk dengan
              menggunakan kata, istilah, frasa,   
              ayat yang tepat dan laras bahasa
              yang sesuai.    
             Aras 1
i. Mengenal pasti dan menyusun isi
penting berdasarkan bahan.

ii. Mengemukakan maklumat dengan
menggunakan frasa dan ayat yang
sesuai

Aras 2
i. Mengenal pasti dan menyusun isi
penting berdasarkan tajuk yang
dibincangkan.
ii. Menyampaikan maklumat yang
diperoleh secara jelas dan tersusun.

Aras 3
i. Mengumpul isi penting tentang
sesuatu perkara yang didengar,
dibaca atau ditonton.

ii. Membentangkan maklumat yang
diperoleh secara ringkas dan tepat.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

3.2  Menghuraikan maklumat dengan alasan     yang meyakinkan.


Aras 1
i. Memberitahu maklumat tentang
sesuatu perkara dan mengemukakan
contoh yang sesuai.

Aras 2
i. Menyatakan idea tentang sesuatu
topik dengan memberikan sebab.

Aras 3
i. Mengemukakan pendapat yang jelas
tentang sesuatu topik dengan
menyatakan sebab.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada
pihak lain dalam aktiviti terancang.Aras 1
i. Menyatakan pendapat yang w ajar
tentang sesuatu topik dengan intonasi
dan gaya yang betul.

Aras 2
i. Mengemukakan pandangan tentang
sesuatu isu dengan menggunakan
diksi yang tepat dan maklumat yang
betul.

Aras 3
i. Menjelaskan pandangan tentang
sesuatu isu dengan gaya yang betul
dan maklumat yang tersusun

4.0 Berbincang tentang tajuktajuk
yang relevan secara
bertatasusila
.
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci, tepat dan tersusun.


Aras 1
i. Mendengar pandangan dan
memberikan respons secara sopan.

Aras 2
i. Melahirkan pandangan tentang
sesuatu topik dengan jelas dan
teratur.

Aras 3
i. Menghuraikan pandangan yang
dikemukakan dengan memberikan
alasan yang munasabah.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai
Berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.


Aras 1
i. Memerihalkan sesuatu perkara
berdasarkan pemerhatian.

Aras 2
i. Memberikan komen berkaitan sesuatu
isu berdasarkan keperluan masa
depan.

Aras 3
i. Mengemukakan pandangan yang
membina tentang sesuatu perkara
yang dilihat, dibaca atau didengar


5.0 Membaca kuat dengan kelancaran
sebutan, intonasi dan gaya
pembacaan yang sesuai

      5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat   
            dengan sebutan dan intonasi yang
            betul dan memahami perkara yang
            dibaca.


Aras 1
i. Menyebut perkataan yang
mengandung digraf, diftong, vokal
berganding dan konsonan bergabung
dengan betul.

ii. Membaca ayat dalam teks yang
mengandung ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek.

iii. Memahami perkataan, frasa dan
ayat

Aras 3
i. Membaca teks bukan sastera dan
teks sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul serta gaya
penyampaian yang sesuai.
ii. Memberikan penjelasan tentang
bahan sastera dan bukan sastera
yang dibaca

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar, serta memahami perkara
yang dibaca.
HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
i.              Membaca lancar bahan bukan sasteradengan sebutan yang betul.
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 2
i. Membaca lancar teks bahan sastera
dengan sebutan, intonasi dan gaya
penyampaian yang betul.
ii. Memberikan penjelasan tentang
perkara yang dibaca.

Aras 3
i. Membaca lancar teks pelbagai laras
bahasa dengan sebutan dan intonasi
yang betul.


6.0 Membaca dan memahami maklumat
yang terdapat dalam pelbagai jenis
teks
     
     6.1  Membaca dan merujuk pelbagai
            sumber untuk mendapatkan  
            maklumat bagi tajuk yang sedang
            dikaji termasuk maklumat daripada           
            internet


Aras 1
i. Mencari makna perkataan dan
meneliti ejaan.

Aras 2
i. Merujuk kamus peribahasa untuk
mendapatkan makna yang betul.

Aras 3
i. Mendapatkan maklumat daripada
internet dan sumber lain berkaitan
topik.


   6.2 Membaca dan mengenal pasti    
         Pelbagai genre penulisan


Aras 1
i. Mengenal pasti format karangan
naratif dan imaginatif.

Aras 2
i. Membuat perbandingan karangan
naratif dan imaginatif


Aras 3
i. Mengecam dan mengenal pasti
pelbagai jenis karangan.

HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

6.3  Membaca dan mengenal pasti isi
       utama dan isi sampingan daripada
       teks.


Aras 1
i. Mendapatkan keterangan maksud
keseluruhan teks.

Aras 2
i. Mengecam isi penting daripada
pelbagai bahan bacaan.

Aras 3
i. Menyatakan isi utama dan isi
sampingan yang diperoleh daripada
bahan bacaan


6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
.

Aras 1
i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks
yang dibaca.

Aras 2
i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu
teks yang dibaca.

Aras 3
i. Menghuraikan idea daripada pelbagai
sumber.


6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
.

Aras 1
i. Menyatakan fakta yang dikehendaki
daripada teks.

Aras 2
i. Mengimbas maklumat yang sesuai
daripada teks untuk menyokong fakta

Aras 3
i. Mengumpul maklumat yang sesuai
daripada pelbagai sumber untuk
mengukuhkan fakta.

HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

7.0 Membaca, menaakul dan menghayati  kandungan teks yang dibaca

7.1 Membaca dan menerangkan maksud
       kandungan teks yang tersurat dan
       tersirat


Aras 1
i. Memberi makna perkataan dan
maksud frasa dalam ayat.

Aras 2
i. Menyatakan maksud ayat dalam
perenggan

Aras 3
i. Menghuraikan maksud keseluruhan
teks yang dibaca.
ii. Menjelaskan pengajaran yang
terdapat dalam tek

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya
bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.


Aras 1
i. Mengecam perkataan, istilah dan ayat
dalam karya prosa dan puisi yang
dibaca.

Aras 2
i. Menyatakan jenis ayat dalam teks
prosa dan puisi yang dibaca

Aras 3
i. Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa
teks prosa dan puisi yang dibaca.


8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat
dan wacana dalam penulisan

     8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat   
           Tunggal dan ayat majmuk.


HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1
i. Menulis perkataan dan ayat tunggal
dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

Aras 2
i. Melengkapkan ayat dengan
perkataan yang sesuai.
ii. Menyusun perkataan untuk
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


membina ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 3
i. Menggunakan kata hubung yang
sesuai untuk membina majmuk.

ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan
yang cantik.

.


8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.Aras 1
i. Membina ayat tunggal berdasarkan
pelbagai bahan rangsangan yang
diberi

.
ii. Membina ayat majmuk berdasarkan
tajuk yang diberikan.

Aras 2
i. Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk untuk
membentuk perenggan.

ii. Menggunakan penanda w acana yang
sesuai bagi menjelaskan pertautan
idea.

Aras 3
i. Membina pelbagai jenis ayat dalam
sesuatu penulisan teks.
8.3 Menulis perkataan dan ayat
dengan tulisan berangkai yang
kemas.
HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
i.Menulis perkataan dengan
menggunakan tulisan berangkai
dengan kemas dan cantik.

Aras 2
ii.Menulis ayat dengan menggunakan
tulisan berangkai dengan kemas dan
cantik.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3
i. Menulis teks dengan menggunakan
tulisan berangkai
9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

       9.1 Mengambil imlak teks yang
             diperdengarkan.Aras 1
i. Mengambil imlak perkataan dan ayat
tunggal dengan ejaan dan tanda
baca yang betul berdasarkan kata
dan ayat yang diperdengarkan.

Aras 2
i. Mengambil imlak frasa dan ayat
dengan ejaan dan tanda baca yang
betul.

Aras 3
i. Mengambil imlak berdasarkan teks
yang diperdengarkan menggunakan
ejaan dan tanda baca yang betul.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.Aras 1
i. Merekod maklumat tentang sesuatu
perkara.

Aras 2
i. Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota peringatan.

\Aras 3
i. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan
daripada bahan yang dibaca atau
didengar.


9.3 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil daripada
bahan yang didengar atau dibaca.HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
i. Menyusun maklumat mengikut urutan.

Aras 2
i. Menyusun maklumat mengikut
keutamaan.

Aras 3
i. Menulis semula maklumat mengikut
prosedur.
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 1
i. Melengkapkan perenggan dengan
perkataan dan frasa yang sesuai.

Aras 2
i. Membina perenggan berdasarkan
bahan rangsangan.

ii. Melengkapkan karangan dengan
memilih kata dan rangkai kata yang
sesuai bagi menghasilkan penulisan
pelbagai genre.

Aras 3
i. Menulis karangan berpandukan isi-isi
yang diberikan.

ii. Menulis pelbagai genre menggunakan
laras bahasa yang sesuai.

10.2 Mengedit danmemurnikan hasil
        penulisan.


Aras 1
i. Mengenal pasti dan membetulkan
kesilapan ejaan perkataan dan tanda
baca dalam ayat.

Aras 2
i. Menilai dan membetulkan kesilapan
ayat yang terdapat dalam teks.

Aras 3
i. Mengedit dan memurnikan pertautan
   idea hasil penulisan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang
       didengar atau dibaca.

Aras 1
i. Mengenal pasti isi yang terdapat
dalam bahan yang dibaca atau
didengar.

Aras 2
i. Mencatat idea yang terdapat dalam
petikan yang didengar atau dibaca

Aras 3
i. Menulis ringkasan berdasarkan teks
yang didengar atau dibaca.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
11.0 Membuat ulasan tentang
bahan yang didengar, ditonton atau dibaca

11.1 Menyatakan pandangan tentang
        perkara yang menarik dalam
        sesebuah karya.

Aras 1
i. Meneliti perkara yang menarik dalam
bahan yang ditonton atau dibaca.

Aras 2
i. Menyatakan pendapat tentang perkara
yang menar ik.

Aras 3
i. Mengulas perkara yang menarik
tentang bahan yang didengar, ditonton
atau dibaca.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN ARAS PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHAP  2
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan
sebaya dan pihak lain dalam situasi
formal dan tidak formal

     1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan       dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
Aras 1
i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

Aras 2
i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Aras 3
i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.


    1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1
i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.

ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan
menggunakan bahasa yang santun.

Aras 2
i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.

ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

Aras 3
i. Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
soalan pelbagai aras.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

1.3 Memberikan dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu
perkara.


Aras 1
i. Menyatakan panduan tunjuk
arah kepada orang lain.
ii. Menyampaikan arahan serta
pesanan dengan intonasi yang
betul dan bersopan.

Aras 2
i. Mendengar, menerima, dan
melaksanakan arahan serta
pesanan dengan betul, cepat, dan
tersusun.
ii. Menyatakan panduan tunjuk arah
kepada orang lain.

Aras 3
i. Menyalurkan arahan serta
pesanan yang diterima kepada
orang lain dengan jelas dan
tepat.


1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.


Aras 1
i. Memilih dan menggunakan kata
dan ayat yang sesuai untuk
menyatakan sesuatu permintaan.
ii. Menyatakan sebab untuk
menyokong sesuatu permintaan.

Aras 2
i. Menggunakan kata dan ayat
yang sesuai untuk meyakinkan
pihak lain dalam menyatakan
permintaan.

Aras 3
i. Menyatakan hasrat dengan
mengemukakan alasan untuk
mengukuhkan permintaan
1.5 Memberikan penjelasan
tentang sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat dengan
menggunakan kata, ungkapan,
dan ayat yang sesuai.

Aras 1
i. Menjelaskan isi yang tersurat
dan tersirat berdasarkan sesuatu
topik yang dibualkan.


HASIL PEMBELAJARAN
HUJRAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 2
i. Menghubungkaitkan dan
menjelaskan isi tersurat dan
tersirat dalam sesuatu bahan.

Aras 3
i. Membuat perbandingan
maklumat tersurat untuk
menjelaskan maksud tersirat.


1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan
semasa menjalankan transaksi
dalam urusan harian untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.


Aras 1
i. Menggunakan kata dan istilah
yang betul semasa berurusan.
ii. Menyoal untuk mendapatkan
penjelasan tentang sesuatu
perkhidmatan yang diperlukan.

Aras 2
i. Berunding dengan sopan untuk
mendapatkan persetujuan dalam
berurusan.

Aras 3
i. Memujuk dengan menggunakan
ayat dan intonasi yang sesuai
untuk mendapatkan keyakinan
semasa berurusan.

2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu
perkara yang didengar, ditonton,
dibaca atau dialami

2.1 Bercerita dengan menggunakan
kata, frasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik dan
jelas.
Aras 1
i. Memilih diksi yang sesuai untuk
menyampaikan sesuatu cerita.
ii. Menyampaikan cerita dengan
menggunakan diksi yang telah
dipilih.

Aras 2
i. Bercerita berdasarkan bahan
yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 3
i. Mempersembahkan cerita dengan
sebutan, intonasi, dan
penghayatan yang sesuai.
ii. Menerangkan w atak yang terdapat
dalam cerita.


3.0 Menyampaikan maklumat dalam
pengucapan yang mudah, betul,
menarik, dan berkesan

3.1 Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara atau
tajuk dengan menggunakan
kata, istilah, frasa, struktur ayat
yang betul, dan laras bahasa
yang sesuai.


Aras 1
i. Mengelaskan maklumat
berdasarkan sesuatu topik yang
dibincangkan.
ii. Menyampaikan maklumat yang
bernas dengan jelas dan
tersusun.

Aras 2
i. Mengkategorikan isi
berdasarkan topik yang
dibincangkan.
ii. Mengemukakan sesuatu
maklumat dengan menggunakan
laras bahasa yang sesuai.

Aras 3
i. Menganalisis data berdasarkan
sesuatu perkara.
ii. Membentangkan hasil analisis
secara tepat

3.2 Menghuraikan maklumat
dengan menggunakan alasan
yang meyakinkan.


Aras 1
i. Membentangkan dapatan
tentang sesuatu isu dengan
memberikan penjelasan yang
setimpal.

Aras 2
i. Membentangkan fakta tentang
sesuatu topik dengan ulasan
yang wajar.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 3
i. Menjelaskan pendapat tentang
sesuatu topik dengan
mengemukakan bukti yang
wajar/konkrit.


3.3 Menyampaikan maklumat
kepada pihak lain dalam aktiviti
yang terancang.


Aras 1
i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul.

Aras 2
i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai.

Aras 3
i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.


4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk
yang relevan secara bertatasusila

4.1 Mengemukakan idea,
pandangan, dan pendapat
tentang sesuatu perkara secara
terperinci, tepat, dan tersusun.
.

Aras 1
i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.
ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.

Aras 2
i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.
ii. Membandingkan dan membezakan
idea pihak lain dengan idea sendiri.

Aras 3
i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.
ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
4.2 Mengemukakan komen yang
sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman, dan
maklumat yang disampaikan
oleh pihak lain.

Aras 1
i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.
ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.

Aras 2
i. Menghuraikan maklumat untuk
memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.

Aras 3
i. Membandingkan maklumat yang
diterima untuk memberikan teguran.


4.3 Mengemukakan hujah untuk
menyokong atau menentang
pendirian dengan memberikan
alasan yang sesuai secara
sopan.


Aras 1
i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.

Aras 2
i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.

Aras 3
i. Membidas hujah lawan dengan
memberi alasan yang w ajar secara sopan.

4.4 Menyatakan pilihan untuk
menerima atau menolak
pendapat dalam perundingan
untuk mencapai kata sepakat.

Aras 1
i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.
ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Aras 2
i. Mempertimbangkan alasan
untuk menerima atau menolak
pandangan dalam sesuatu perundingan

Aras 3
i. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.

HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran
sebutan, intonasi dan gaya
pembacaan yang sesuai

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.


Aras 1
i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Menerangkan makna perkataan
dan maksud frasa serta ayat.

Aras 2
i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
ii. Menjelaskan isi-isi penting yang
terdapat dalam teks.

Aras 3
i. Membaca ayat dalam teks dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan
puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar
serta memahami perkara yang
dibaca.Aras 1
i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Menerangkan teks yang dibaca
secara ringkas.

Aras 2
i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
ii. Menghuraikan maklumat yang
diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Aras 3
i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASL PEMBELAJARAN
6.0 Membaca dan memahami
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai teks

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.

Aras 1
i. Merujuk kepada kamus untuk
mencari makna, sebutan yang
betul, ejaan, dan penggunaan
perkataan yang tepat.

Aras 2
i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Aras 3
i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1
i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre.

Aras 2
i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.

Aras 3
i. Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.

6.3 Membaca dan mengenal pasti
isi utama dan isi sampingan
daripada teks.
.
Aras 1
i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Aras 2
i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

Aras 3
i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

6.4 Membaca pantas secara
luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang menyeluruh.Aras 1
i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.
ii. Membaca ayat pertama dalam
perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

Aras 2
i. Membaca bahagian pengenalan
sesebuah teks.

Aras 3
i. Membaca indeks, glosari atau
bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.


6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
.

Aras 1
i. Membaca dan mencari fakta yang relevan.

Aras 2
i. Mengimbas fakta yang relevan
daripada pelbagai bahan untuk
mengukuhkan maklumat.

Aras 3
i. Mengumpul maklumat secara
imbasan untuk membuat
keputusan.

6.6 Membaca dan membuat
ramalan berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat yang
diberikan dalam bahan ilmu.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1
i. Mengumpul maklumat daripada
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.
ii. Menentukan kesesuaian
maklumat yang terdapat dalam
teks untuk membuat ramalan.

Aras 2
i. Membuat ramalan berdasarkan
idea yang berkaitan dengan
cerita dan isu yang diberi.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3
i. Menganalisis maklumat yang
terdapat dalam teks untuk
mendapat kew ajaran ramalan
7.0 Membaca, menaakul, dan
menghayati kandungan teks yang
dibaca
7.1 Membaca dan menerangkan
maksud kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
Aras 1
i. Membuat andaian tentang
sesuatu perkara yang tersirat
berdasarkan maklumat yang
tersurat.
ii. Menyatakan andaian yang dibuat
secara ringkas.

Aras 2
i. Menjelaskan maksud tersurat
dan tersirat berdasarkan bahan
grafik dan bukan grafik.

Aras 3
i. Membuat kesimpulan tentang
maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan grafik dan
bukan grafik

7.2 Membaca dan mengenal
pasti perkataan, pelbagai
jenis ayat, dan gaya bahasa
daripada teks sastera dan
bukan sastera.


HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1
i. Mengecam diksi, istilah, dan
ayat yang memberikan kesan
dengan menyatakan sebab.
.
Aras 2
i. Memilih ayat yang memberikan
kesan dalam teks prosa dan
puisi dengan menyatakan
alas an.

Aras 3
i. Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang memberikan
kesan dengan mengemukakan
alas anHURAIAN  HASIL PEMBELAJARAN

7.3 Membaca dan menghayati
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang berkualiti
untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.


Aras 1
i. Memilih bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai untuk
dibaca.

Aras 2
i. Mengumpul maklumat tentang isi
kandungan bahan yang dibaca.

Aras 3
i. Menceritakan isi kandungan
bahan yang dibaca dengan jelas
dan terperinci.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat
dan w acana dalam penulisan
      8.1 Membina dan menulis
            perkataan, ayat tunggal, dan
            ayat majmuk.Aras 1
i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Aras 2
i. Membina ayat tunggal dengan
perluasan subjek dan predikat

Aras 3
i. Membina ayat majmuk dengan
menggunakan kata hubung yang
tepat.

8.2 Membina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.


Aras 1
i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
 .
Aras 2
i.Membinperenggandengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.

Aras 3
i. Menulis cerita berdasarkan
sesuatu tajuk dengan
menggunakan pelbagai jenis
ayat.

HAIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1
i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
:
Aras 2
i. Menulis ayat dengan tulisanberangkai yang kemas dan cantik.

Aras 3
i. Menulis perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai
yang kemas dan cantik.

8.4 Membina dan menulis ayat
topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1
i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.
ii. Menyatakan dan menghuraikan
isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.
.
Aras 2
i. Membina beberapa ayat huraian
berdasarkan isi utama.
.
Aras 3
i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

ii. Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan.

8.5 Mengenal pasti danmenggunakan penandaw acana yang sesuai dalam
satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

Aras 1
i. Memilih dan mengenal pasti penanda    wacana.
ii. Menggunakan penanda w acana
yang sesuai dalam ayat.

Aras 2
i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3
i. Menghubungkaitkan isi utama
dan isi sampingan dengan
menggunakan penanda w acana
untuk menghasilkan
pemerengganan yang kohesi
8.6 Membina w acana yang
sempurna bagi keseluruhan
karangan.
.
Aras 1
i. Menggunakan pengurusan grafik
bagi mengenal pasti isi yang
sesuai sebagai kerangka
penulisan.
ii. Menulis sebuah karangan yang
lengkap bersesuaian dengan
format.

Aras 2
i. Membina perenggan isi yang
lengkap menggunakan ayat
topik dan ayat huraian.

Aras 3
i. Menulis karangan yang lengkap
menepati ciri-ciri w acana yang
baik.
9.0 Mencatat dan menyusun
maklumat

 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
Aras 1
i. Mengeja dan menulis perkataan
dan rangkai kata yang
dibacakan.
.
Aras 2
i. Menulis ayat yang
diperdengarkan dengan
menggunakan tanda baca yang
betul.

Aras 3
i. Mengambil imlak teks dengan
ejaan dan tanda baca yang betul
berdasarkan teks yang
diperdengarkan.


HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
9.2 Mengenal pasti maklumat
dan mencatat nota daripada
bahan yang didengar atau
dibaca.

Aras 1
i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.

Aras 2
i. Mengklasifikasi dan merekodkan
maklumat daripada pelbagai sumber.

Aras 3
i. Membuat ringkasan berkaitan
teks yang dibaca
9.3 Menyusun maklumat secara
kohesi daripada nota atau
catatan hasil daripada bahan
yang didengar atau dibaca.


Aras 1
i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

Aras 2
i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Aras 3
i. Menterjemahkan maklumat yang
terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.
10.0 Menghasilkan penulisan kreatif
dan bukan kreatif

10.1 Menghasilkan pelbagai
genre (prosa dan puisi)
termasuk e-mel yang mudah,
menarik, dan bermakna.
Aras 1
i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
ii. Membina draf karangan yang lengkap.

Aras 2
i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.
ii. Menulis karangan menggunakan
bahasa deskriptif

Aras 3
i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.


HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

10.2 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan.
.

Aras 1
i. Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan ejaan
perkataan dan tanda baca dalam
teks.
.
Aras 2
i. Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan kosa
kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan

Aras 3
i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

10.3 Membuat ringkasan daripada
bahan yang didengar atau
dibaca.

Aras 1
i. Mengecam dan menyusun idea
utama daripada petikan yang  dibaca.

Aras 2
i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.
.
Aras 3
i. Meringkaskan karangan

11.0 Membuat ulasan tentang bahan
yang didengar, ditonton atau
dibaca
11.1 Menyatakan pandangan
tentang perkara yang
menarik dalam sesebuah
karya.
Aras 1
i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.

Aras 2
i. Menyatakan pendapat tentang
sesebuah karya secara kritis dan
kreatif.

Aras 3
i. Merumus pandangan pelbagai
pihak tentang sesebuah karya.
HASIL PEMBELAJARAN
HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN
11.2 Mengulas karya bukan
sastera dari segi
penggunaan perkataan, idea,
ayat, w acana, dan nilai dan
pengajaran.

Aras 1
i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
ii. Menyatakan pandangan tentang
mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 2
i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Aras 3
i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan
persoalan, w atak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.
.


Aras 1
i. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.
ii. Mengenal pasti w atak dan
perw atakan yang terdapat dalam teks.
iii. Memberi pandangan tentang watak dan perw atakan yang terdapat dalam teks.

Aras 2
i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.
ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya.

Aras 3
i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.


11.4 Memberikan komen dan
pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
i.Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.
ii.Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.


HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN


Aras 2
i. Membandingkan dan
membezakan pandangan
pelbagai pihak untuk
menyatakan pendapat

Aras 3
i. Membahaskan pendapat yang
dikemukakan oleh pihak lain.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )
Mata pelajaran   :   Bahasa Melayu
Tahun                :    3 Mercuri
Bilangan Murid  :    30 orang
Tema                 :    Pencemaran Alam Sekitar
Tajuk                  :    Pencemaran Udara
Tarikh                 :   18 Mac, 2011
Masa                  :    60 minit

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat :
             i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman
                mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan.
            ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran              
            iii.Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan   
                menggunakan ayat majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran:

1.1   Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai.

       Aras 1:     (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

5.1   Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul
dan memahami petikan yang dibaca.

      Aras 2 :     (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan
pada intonansi berdasarkan tanda baca.

8.2   Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

      Aras 3: (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.


Kemahiran Bahasa :     Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa        :    Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan  dan
                                      intonasi
Penyerapan/ilmu      :    Bahasa Melayu, Alam sekitar, Sains
Nilai                          :    Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):
Kemahiran Berfikir(KBK)  :   Membuat perbezaan, membuat inferens, dan  kemahiran   
                                             Mengkategori, meghubungkait, menjana idea,Memerhati
Kemahiran Belajar(KB)     :   Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbagai (KP) :   Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan
                                                emosi
 Pengetahuan Sedia Ada :  Murid dapat menceritakan pengetahuan dan
                                            pengalaman mereka mengenai gejala pencemaran alam  
                                            sekitar dengan cara dialog dan membina ayat dengan
                                            menggunakan  ayat mudah.
Bahan Bantu Mengajar (BBB)  :  Power point, buku latihan dan alat tulis.

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Murid
ditayangkan
power point yang
berkaitan dengan
jenis-jenis
pencemaran.
Set Induksi (5 minit)

i)Murid diminta untuk melihat paparan
power point dan menghayatinya.

ii)Murid diminta untuk membezakan jenis-jenis pencemaran dan menyatakan pengalaman mereka sendiri..

iii)Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan
tajuk pengajaran yang akan diajari pada
hari itu.
KBK: Memerhati,
menghubungkait,Membuat
inferens

KB: Mendengar aktif

BBB : power point
(Gambar mengenai sungai yang dipenuhi sampah,  asap kilang, sampah sarap yang berselerak dan bunyi kenderaan contoh: kapalterbang, kereta, motorsikal)

Nilai: Peka terhadap
kebersihan persekitaran
Guru memberi
teks cerita yang
berkaitan dengan
Pencemaran
Udara  sahaja melalui
power point
Langkah 1 (15 minit)
i)Guru memaparkan teks cerita.

ii)Murid diminta membaca petikan itu
secara individu dengan kuat dan
mengikut intonansi serta gaya yang betul. Ulangi dengan membaca secara kumpulan dan secara kelas.

iii)Murid-murid yang lain dikehendaki
mendengar dan meneliti teks sambil
memahami petikan tersebut.

iv)Guru membimbing murid mengeja dan membaca ayat tunggal dan ayat majmuk yang terkandung dalam teks.
KB K: menghubungkaitkan,
menjana idea

KB: Membaca dengan intonasi yang betul, mendengar dengan aktif,


KP : verbal linguistik,visual,
intrapersonal, interpersonal

Nilai : kerjasama, hormat menghormati, peka dengan kebersihan alam sekitar
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dam Pembelajaran
Catatan

iv)Guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan.

v) Guru  bersoaljawab dan membimbing murid  memahamkan perkataan dan ayat yang terdapat dalam teks.


BBM: Powerpoint (teks),

Contoh soalan:
Di manakah kejadian ini berlaku?
Mengapakah  pencemaran udara berlaku?
Apakah kesan daripada
Pencemaran itu kepada
kesihatan manusia?
 

Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan membuat sesi perbincangan dalam kumpulan
Langkah 2 (15 minit)

i)Dalam kumpulan murid-murid  dikehendaki  berbincang mencari isi penting daripada teks tersebut  sambil guru turut membimbing mereka

ii) Guru berbincang dengan murid tentang isi penting yang murid hasilkan
dan mencatatkan di papan hitam.

iii)Murid-murid diminta mencatat isi penting ke dalam buku tulis mereka.


KB K: menghubungkaitkan,
Menjana idea

KB: Mencari maklumat/isi penting

Nilai: kerjasama, menghargai

BBM: Buku tulis

Guru memberi
latihan kepada
murid-murid.

Aktiviti
Pengayaan:
Menulis karangan
pendek
berdasarkan
tajuk yang diberi.

Aktiviti
Pemulihan:
Menyudahkan
petikan yang
diberikan dengan
mengisi tempat kosong


Akhir: Menilai hasil
Kerja murid
Langkah 3 (20 minit)

i)Guru terlebih dahulu menanyakan
kepada murid sekiranya mereka masih
tidak memahami tajuk pengajaran pada
hari tersebut.

ii)Guru memberi latihan kepada murid
iaitu membuat karangan pendek
mengenai  pencemaran udara dengan mengambil isi-isi penting daripada petikan.

iii)Guru membimbing kumpulan murid
yang memerlukan pemulihan dengan
member latihan mudah.
iv)Guru mengambil satu contoh karangan murid dan murid tersebut
membacanya di hadapan kelas.
v)Guru menyemak dan membetulkan
kesalahan yang dibuat oleh murid
KBK : menjana idea,
menghubungkaitkan,
membuat inferens.

KB : mengumpul,
memproses, mencatat dan
melaporkan maklumat.

KP:  intrapersonal, interpersonal,
visual, verbal-linguistik.

Nilai : bekerjasama,
menghargai,.

BBB : Buku Latihan
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dam Pembelajaran
Catatan
Guru membuat
rumusan
mengenai
pengajaran yang
telah diajar dan
menanyakan
soalan kepada
murid akan apa
yang mereka
telah pelajari
Penutup (5 minit)
i)Murid digalakkan supaya mengumpul
maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambahkan
pengetahuan mereka.

ii)Guru memperdengarkan lagu dan murid-murid menyanyi  bersama-sama tajk lagu “hijau”  melalui LCDkomputer.

iii)Guru bertanya kepada murid tentang nilai-nilai murni yang  terdapat dalam pelajaran hari ini dan dalam lagu yang mereka nyanyikan itu.Nilai-nilai murni :
-Menghargai
-Bersyukur
-Menghargai
-Bekerjasama

BBM: Komputer/LCDRUMUSAN
      Secara keseluruhannya,  tugasan kami  ialah memuatkan  Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah  di samping itu kami telah menyediakan satu persediaan mengajar atau rancangan pelajaran harian yang kami rasakan Ia telah mengisi  semua kriteria-kriteria yang dikehendaki, iaitu aspek 5P (penggabungjalinan, Penilaian, Pemulihan, Penyerapan dan Pengayaan), system bahasa  dan lain-lain elemen pengisian kurikulum.
      Dalam persediaan mengajar kami yang kami telah sediakan, kami pastikan persediaan itu  bersesuaian dengan tahap murid  dan ada kaitan antara satu langkah dengan langkah yang lain.                                                 


RUJUKAN
1.      Azman Wan Chik, 1992, Mengajar Bahasa Malaysia(Strategi  Pengajaran dan Pembelajaran),Edisi kedua, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 180.

2.     Mok Soon Sang,  Pemulihan Pengayaan dan Isu Pendidikan, Edisi Pertama,

Kuala Lumpur,Kumpulan udiman Sdn.Bhd.,125-126.

      3.   Pusat Perkembangan Kurikulum, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu tahun 2,
           2003,Kementerian Pelajaran Malaysia,
4.    Pusat Perkembangan Kurikulum, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu tahun 3,

2003, Kementerian Pelajaran Malaysia.

5.    Pusat Perkembangan Kurikulum, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu tahun 4,

2003, Kementerian Pelajaran Malaysia.

6.    Pusat Perkembangan Kurikulum,  Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu tahun 5,
2003, Kementerian  Pelajaran Malaysia.

7.     Pusat  Perlkembangan Kurikulum, Sukatan Pelajaran  Bahasa Melayu, tahun 6,
2003, Kementerian Pelajaran Malaysia.

8.    Sharifah Alwiah Alsagoff, Ilmu Pendidikan: Pedagogi, 1992, Kuala Lumpur,
Heinemann (Malaysia) Sdn.Bhd.,


No comments:

Post a Comment

Tentang saya

My photo
Segamat, Johor, Malaysia
Alhamdulillah... bersyukur dengan pelbagai kurniaan Ilahi.. tak terkira.. tak terjangaku untuk ku hitung semuanya. Terima kasih untuk mereka yang selalu membahagiakan dan menceriakan hidupku. Terima Kasih Ya Allah untuk segala2nya..